Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA
«ASTERA NEKRETNINE» IZ ZAGREBA, MLINOVI 138B


OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje  se poslovni  odnos između  agencije  za  posredovanje  u  prometu  nekretnina  (u  daljnjem  tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.
Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:

  • Posrednik u prometu nekretnina – agencija za promet nekretninama
  • ASTERA NEKRETNINE iz Zagreba, Mlinovi 138B
  • Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
  • Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina  sklapa  pisani  ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac. najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
  • Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
  • Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

Ponuda nekretnina se temelji na podacima koje zaprimamo pismenim i  usmenim  ili elektroničkim putem od strane nalogodavca. Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
Nase ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je primatelj naše ponude već upoznat sa nekretninama  koje smo mu ponudili,  obvezan  nas je bez odgode  o  tome  obavijestiti  pisanim  putem,  putem elektroničke poste (e-mail) ili preporučenim pismom.

Agencija nije odgovorna za greške i/ili nemarno ponašanje Nalogodavca.

CIJENA NEKRETNINA

Članak 4.

Cijene nekretnina iskazane su u eurima

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju pravnog posla, a nalogodavac se  obvezuje  isplatiti  mu  određenu  proviziju, ako pravni posao bude sklopljen.
Ugovor o posredovanju sklapa se između posrednika i nalogodavca.
U ugovoru o posredovanju moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za  prodaju/kupnju nekretnine.